דף הבית » תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר Comsign.co.il

 

המידע – כללי

האתר בכללותו – כולל את כל המידע המופיע בו מוצע לציבור כמו שהוא .(As Is) הגם שכוונת קומסיין להעמיד לרשות המשתמש מידע נכון ומדויק, יתכן והמידע אינו שלם ולחילופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. קומסיין אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו במידע. קומסיין מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו בצד שלישי, לקומסיין אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין היא ערבה למידת הדיוק של מידע זה. במידה שתתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של קומסיין, לרבות מידע שנמסר על ידי עובדיה, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי קומסיין, במסמכיה הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי קומסיין. קומסיין מודיעה בזה כי לא תישא באחריות לכל תביעה, דרישה או טענה המתבססת על נתוני האתר וידע המתפרסם בו. קומסיין לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש במידע.

קומסיין לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר ובמידע, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות יישומי אינטרנט) כגון :flash, Active-X, JavaScript, Java וכדומה).

זכויות יוצרים

האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב (לעיל ולהלן – "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של קומסיין או של צדדים שלישיים אשר התירו לה לפרסם את המידע. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של קומסיין. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

כיצד אנו מתאימים לך אישית את השירות על בסיס הנתונים שלך

אנו משתמשים בנתונים שאנו אוספים אודותיך ממקורות שונים ומנקודות מגע כדי לנסות ולהבין יותר אודותיך ועל העדפותיך, כדי שנוכל להתאים אישית את השירות שאנו מציעים לך. אנו משתמשים במידע שנאסף במהלך המפעילות שלך באתר ומ- Cookies. Cookies  הן פיסות מידע קטנות המאוחסנות במכשיר שלך על ידי דפדפן האינטרנט. אנו משתמשים בקובציCookieשמופיעים במכשירים שלך כדי לאסוף נתונים על השימוש שלך באתרי האינטרנט שלנו.

סימני מסחר וסימני שירות

הלוגו של קומסיין וכל סימן מסחר או סימן שירות אחר המוצגים באתר זה הם בבעלות קומסיין או בבעלות צד ג' המוצגים על פי הסכם עם קומסיין. אין להשתמש בסימן מסחר או בסימן שירות המופיעים באתר ללא היתר מראש בכתב. הכניסה לאתר זה אינה מעניקה זכויות כלשהן לשימוש בסימן מסחר או בסימן אחר כלשהו של קומסיין ו/או של צד ג' ואינה מעניקה רישיונות ו/או זכויות כלשהן בסימנים המוגנים מכוח הוראת כל דין ו/או מכוח זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סימני שירות וכו'.

 מצביעים וקישורים אלקטרוניים (Links)

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י קומסיין בע"מ. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לקומסיין שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. קומסיין אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר מצביע אלקטרוני לקשר. קומסיין רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

ביצוע קישור לאתר קומסיין בידי צד שלישי, מכל סוג שהוא, יפנה אך ורק לעמוד הפתיחה של האתר כאשר אין לשנות, לסלף או להסתיר את כתובת האתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אסור ליצור קשר לעמודים או לתכנים באתר קומסיין שלא באמצעות עמוד הבית.

שימוש לא חוקי ואסור

משתמש אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים הקיימים בו לכל מטרה שאינה חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו. משתמש אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו וזאת לרבות הנאתו של כל צד שלישי מהאתר.

משתמש אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל אמצעי שהוא. משתמש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על ידי קומסיין.

היעדר אחריות

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. קומסיין אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה במידע המופיע באתר, למעט אם זו מוטלת עליה על פי כל דין. קומסיין לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי עקב גישה לאתר, הסתמכות על האתר ועל תוכנו והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי לגישה או לשימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

קומסיין אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר. אין קומסיין יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים, אם יועלו, לאתר על ידי משתמשים אחרים. האמור בסעיף זה הוא בנוסף לכל הוראה אחרת לאחריות קומסיין בקשר לתנאי השימוש ואין בכוונת סעיף זה להחליף התייחסויות אחרות לאחריותה של קומסיין בהקשרים ספציפיים כדוגמת אחריות בגין קישורים או בכל הקשר אחר, והכול כמפורט בתנאי השימוש על סעיפיו השונים ו/או במלל הכלול באתר עצמו

מידע סודי

קומסיין אינה מעוניינת לקבל מהמשתמש מידע סודי או קנייני באמצעות האתר. כל מידע או חומר שיישלח לקומסיין ייחשב כלא-סודי. באמצעות שליחה של מידע או חומר לקומסיין, מעניק המשתמש לקומסיין רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעלות, לשלוח בדואר, לשדר, להפיץ, להציג בציבור, לבצע, לשנות, ליצור עבודות נגזרות ולהשתמש בחופשיות בכל אופן אחר, במידע או בחומרים אלה.

שינוי תנאי השימוש

קומסיין רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש הנ"ל, בלא צורך בהודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהא כל טענה כלפי קומסיין בגין השינויים. בכל עת יכול משתמש לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמודי האתר.

ברירת דין וסמכות שיפוט

כל סכסוך, תביעה או עתירה, לרבות לגבי פרשנותם של תנאים אלו, מסורים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב אשר יחילו לגביהם את הדין הישראלי בלבד.

פניות לקומסיין

בכל שאלה אודות תנאים אלו, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות קומסיין, ניתן לפנות ישירות לקומסיין בדואר אלקטרוני, לכתובת info@comsign.co.il .