דף הבית » CPS Version management Table

CPS Version management Table

This table contains all of Comsign's CPS versions since Jan 1st, 2008 until now.

Version NumberChange DateMain ChangesDirect Link
1.001-01-2008 First Issuehttps://s3-us-west-2.amazonaws.com/comsign/Forms/CPS_Ver1_Hebrew.pdf
3.007-09-2010 In accordance with RFC3647

http://www.ietf.org/rfc/rfc3647.txt

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/comsign/Forms/CPS_Ver3_Hebrew.pdf
3.118-08-2011 – Limitation on Certificate usage
– Certificate structure changes
– Reference to ETSI TS 456 standard.
– CA liability clarifications
– Exceptions for MAGNA users.
– Notifications to certificate owners.
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/comsign/Forms/CPS_Ver3-1_Hebrew.pdf
4.020-08-2017– In accordance with RFC 3647 – Completely revised
– Including CAB Forum BR
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/comsign/CPS/CPS-EN-v4.0.pdf
4.110-12-2017-minor changes to clarify the identification process in regular certificates and SSL oneshttps://s3-us-west-2.amazonaws.com/comsign/CPS/CPS_4.1_eng.pdf
4.206-02-2018Update of the Validation of Domain Authorization or Control https://s3-us-west-2.amazonaws.com/comsign/CPS/CPS_4.2_eng.pdf
4.301-07-2019General review, waiting for the Ministry of justice approval for the next versionhttps://comsign.s3-us-west-2.amazonaws.com/CPS/CPS_4.3.pdf
4.426-07-2020Minor updates next version will be approved soonhttps://comsign.s3-us-west-2.amazonaws.com/CPS/CPS_4.4.pdf
5.018-05-2021Minor updates and eIDAS adjustmentshttps://comsign.s3-us-west-2.amazonaws.com/temp/English+CPS+Ver+5.pdf
5.120-06-2021New version update and eIDAS adjustmentshttps://comsigntrust.s3.us-west-2.amazonaws.com/CPS+5.1.pdf
5.112.05.2022General overviewhttps://comda.s3.us-west-2.amazonaws.com/AuditReports/CPS+5.1.pdf
5.110.05.2023General Reviewhttps://comsign.s3.us-west-2.amazonaws.com/CPS/English+CPS+5.1+2023.pdf